Các dự án năm 2016

Nhà hàng Bia Tiệp
Thi công kết cấu phần thô – Nâng cấp mở rộng Nhà hàng Bia Tiệp