Báo cáo tài chính 2011

Báo cáo thường niên năm 2011

  • 28/06/2017 3:20:14 CH
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 01 - 2011

  • 28/07/2017 9:52:41 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 02 - 2011

  • 28/07/2017 9:53:46 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 03 - 2011

  • 28/07/2017 9:57:23 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 04 - 2011

  • 28/07/2017 9:58:45 SA
  • TAKCO