Báo cáo tài chính 2012

Báo cáo thường niên năm 2012

  • 28/06/2017 3:18:16 CH
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 - 2012

  • 28/07/2017 10:01:34 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 - 2012

  • 28/07/2017 10:02:39 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 - 2012

  • 28/07/2017 10:05:52 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 - 2012

  • 28/07/2017 10:06:41 SA
  • TAKCO