Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo thường niên năm 2013

  • 28/06/2017 3:13:02 CH
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 - 2013

  • 28/07/2017 10:10:30 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 - 2013

  • 28/07/2017 10:11:23 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 - 2013

  • 28/07/2017 10:15:21 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 - 2013

  • 28/07/2017 10:16:49 SA
  • TAKCO