Báo cáo tài chính 2016

Công văn 69 giải trình chênh lệch

  • 09/08/2017 3:16:06 CH
  • TAKCO

Báo cáo thường niên năm 2016

  • 28/06/2017 2:59:40 CH
  • TAKCO

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

  • 28/07/2017 11:35:13 SA
  • TAKCO

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

  • 28/07/2017 11:35:13 SA
  • TAKCO