Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2022

 • 01/04/2023 11:47:30 SA
 • TAKCO

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019

 • 22/07/2019 9:08:28 CH
 • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019

 • 20/04/2019 9:27:17 CH
 • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Năm 2018

 • 30/03/2019 12:27:48 CH
 • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2018

 • 19/01/2019 5:12:44 CH
 • TAKCO

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2018

 • 19/10/2018 4:53:51 CH
 • TAKCO

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2018

 • 15/08/2018 10:55:21 SA
 • TAKCO