Báo cáo tài chính

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2017

  • 28/07/2017 11:48:17 SA
  • TAKCO

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2017

  • 28/07/2017 11:43:08 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2016

  • 28/07/2017 11:38:50 SA
  • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2016

  • 28/07/2017 11:38:19 SA
  • TAKCO