Báo cáo tài chính 2016

Công văn 69 giải trình chênh lệch

 • 09/08/2017 3:16:06 CH
 • 09/08/2017 3:16:06 CH

Báo cáo thường niên năm 2016

 • 28/06/2017 2:59:40 CH
 • 28/06/2017 2:59:40 CH

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

 • 28/07/2017 11:35:13 SA
 • 28/07/2017 11:35:13 SA

Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

 • 09/08/2017 3:12:41 CH
 • 09/08/2017 3:12:41 CH

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

 • 28/07/2017 11:35:13 SA
 • 28/07/2017 11:35:13 SA

Báo Cáo Tài Chính Đã Được Soát Xét 6 Tháng Đầu Năm 2016

 • 28/07/2017 11:37:12 SA
 • 28/07/2017 11:37:12 SA